Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) merupakan bahagian yang berfungsi menjadikan ICT sebagai pemacu di dalam meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan di JPPM. Fungsi utama BPTM adalah untuk memastikan pengurusan peralatan dan sistem-sistem ICT dilaksanakan dengan cekap dan efisien. BPTM bekerjasama rapat dengan semua Bahagian termasuk di JPPM Negeri dalam membangun dan menyelenggara sistem agar menepati kehendak dan fungsi masing-masing serta memberikan perkhidmatan teknikal ICT yang terbaik bagi membantu meningkatkan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan Jabatan.


Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit iaitu Unit Kerajaan Digital, Unit Infrastruktur dan Keselamatan ICT dan Unit Dasar dan Strategik ICT yang mempunyai bidang tugas masing-masing. Antara tugas-tugas yang dijalankan adalah seperti berikut:


Unit Kerajaan Digital

 1. Mengurus pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan bagi perkhidmatan Sistem eROSES sebagai perkhidmatan teras JPPM yang menjaga pertubuhan NGO dan Pertubuhan Politik bagi induk dan cawangan di seluruh Malaysia;
 2. Mengurus pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem Maklumat Geran yang merekod maklumat permohonan, kelulusan dan pembayaran peruntukan geran kepada pertubuhan;
 3. Mengurus pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem Pengurusan Dokumen yang menyimpan rekod pendaftaran pertubuhan yang didaftarkan sebelum pelaksanaan Sistem eROSES;
 4. Mengurus pembangunan, penambahbaikan dan penyelenggaraan Sistem Aplikasi Perkongsian Maklumat sebagai membolehkan warga kerja JPPM menyimpan maklumat dengan lebih mudah pada bila-bila masa melali capaian Internet;
 5. Mengurus dan mengenal pasti semua permohonan keperluan sistem dalaman (inhouse) merangkumi pembangunan, pengujian, penggunaan, penyelenggaraan, permohonan perubahan keperluan latihan pengguna aplikasi;
 6. Memastikan dokumentasi sisterm teras JPPM yang tepat dan terkini;
 7. Menyelaras dan menyelenggara sebuah portal komuniti pertubuhan yang menyediakan pelbagai perkhidmatan dan capaian maklumat semua pertubuhan berdaftar;
 8. Membina, menguruskan dan mengemaskini maklumat lengkap fungsi aplikasi, kumpulan pengguna, serta butiran teknikal sistem teras JPPM;
 9. Merancang penskalaan sistem eROSES untuk menyokong keperluan pengurusan masa depan sebagai satu pilihan untuk membangunkan sistem eROSES baru yang menyokong kemampuan pengurusan yang baru;
 10. Mengurus Laman Web Rasmi JPPM sebagai sebuah portal rasmi Jabatan yang menyediakan perkhidmatan dan capaian maklumat JPPM kepada warga JPPM dan orang awam termasuk melaksanakan tugas keurusetiaan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Laman Web Rasmi JPPM serta Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal, Pembangunan dan Penyenggaraan Laman Web Rasmi JPPM.
 11. Mengurus Intranet JPPM dan myLatihan yang dibangunkan bagi memberi kemudahan capaian terhadap aplikasi dalaman JPPM secara bersepadu serta memudahkan perkongsian ilmu dan maklumat di kalangan warga JPPM dan orang awam;
 12. Merancang dan melaksanakan Independent Verification and Validation (IVV) ke atas semua aplikasi baharu sebelum dilancarkan;
 13. Memastikan semua aduan berkaitan sistem aplikasi yang diterima diselesaikan mengikut piagam pelanggan yang ditetapkan;
 14. Mengurus dan menyelaras statistik piagam pelanggan setiap bulan dan statistik penyata kewangan pertubuhan setiap tahun untuk kegunaan stakeholder;
 15. Mengurus, menyedia, membangun, memantau dan melaksana kemudahan integrasi dalaman dan luaran untuk sistem aplikasi eROSES dan pelan integrasi sistem di atas inisiatif NPOFEM bersama agensi-agensi yang terpilih; dan
 16. Mengurus dan menyelaras tugas-tugas keurusetiaan bagi Jawatankuasa Teknikal Sistem eROSES JPPM.


Unit Infrastruktur dan Keselamatan ICT

 1. Mengurus, menyokong dan melaksanakan inisiatif mempertingkatkan perkhidmatan sistem rangkaian Local Area Network (LAN) serta WiFi menggunakan Putrajaya Campus Network (PCN) dan MyGovNet yang disediakan oleh MAMPU;
 2. Mengurus, menguji dan memperkukuhkan tahap keselamatan infrastruktur, rangkaian dan aset ICT JPPM dengan mematuhi Polisi Keselamatan Siber (PKS) yang ditetapkan;
 3. Mengurus dan bertanggungjawab ke atas pengurusan JPPM CSIRT dan KDN CSIRT mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022 – Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam;
 4. Merancang, menyelenggara dan menaik taraf peralatan ICT serta perkakasan lain di dalam Pusat Data JPPM;
 5. Mengurus dan menyelaras keperluan BPTM untuk menggunakan perkhidmatan Infrastruktur Pusat Data Sektor Awam (PDSA) MAMPU;
 6. Mengurus, melaksana dan memantau keperluan warga JPPM untuk menggunakan Virtual Private Network (VPN) JPPM;
 7. Merancang, menganalisa, memperoleh dan memantau keperluan bagi perkhidmatan sewaan peralatan keselamatan CCTV JPPM;
 8. Merancang, menganalisa, memperoleh dan memantau keperluan bagi perkhidmatan sewaan sistem kehadiran menggunakan face recognition JPPM;
 9. Mengurus, menyelenggara dan memberikan bantuan teknikal bagi perkhidmatan sistem kehadiran menggunakan teknologi biometric;
 10. Merancang, menyelenggara dan menambah baik pengkabelan Local Area Network (LAN) dan konfigurasi WiFi dalaman JPPM;
 11. Menyedia, mengurus keperluan dan memastikan setiap peralatan ICT JPPM dilengkapi dengan perisian anti virus versi terkini;
 12. Mengurus, menyedia keperluan dan memastikan setiap peralatan ICT JPPM dilengkapi dengan perisian Desktop Management System (DMS) versi terkini;
 13. Merancang, membangun, menguji dan mengemaskini dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) serta Disaster Recovery Center (DRC) untul JPPM terutamanya melibatkan aktiviti backup dan restore;
 14. Merancang, menyelaras dan menguruskan keperluan memperoleh peralatan dan perisian utama ICT JPPM termasuklah mengurus, memantau aduan, menyelenggara dan memastikan aset ICT JPPM berfungsi dan selamat digunakan;
 15. Melaksanakan aktiviti pengurusan Aset ICT JPPM (pendaftaran, pengagihan, pindahan, penyelenggaraan, pelupusan, pinjaman, pemulangan dan pelaporan aset alih dan inventori ICT berdasarkan Pekeliling Pengurusan Aset Alih Kerajaan melalui penggunaan Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA); dan
 16. Menyedia dan mengemaskini manual pengguna, maklumat berkaitan keselamatan dan sebagainya untuk hebahan warga JPPM.


Unit Dasar dan Strategik ICT

 1. Merangka, membangun, mengurus, mengemaskini dan menyelaras pelaksanaan program ICT di bawah Pelan Strategik ICT (PSICT) JPPM agar sejajar dengan fokus dan Perancangan Strategik JPPM supaya dapat dijadikan sebagai blueprint dan hala tuju dalam perancangan dan pembangunan projek-projek ICT JPPM selaras dengan keperluan di dalam Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015, Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam;
 2. Merangka, membangun, mengurus, mengemaskini, menyelaras, membuat hebahan dan menguatkuasakan Polisi Keselamatan Siber (PKS) JPPM terkini selaras dengan keperluan semasa dibangunkan selaras dengan Rangka Kerja Keselamatan Siber Sektor Awam (RAKKSSA) versi 1.0 yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU;
 3. Mempertingkatkan tahap keselamatan maklumat Sistem eROSES melalui pengurusan dan pelaksanaan pensijilan ISO/IEC27001:2013 Information Security Management System (ISMS) JPPM bagi Ibu Pejabat JPPM dan JPPM Negeri selaras dengan Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 24 November 2010: Pelaksanaan Pensijilan MS ISO/IEC 27001:2007 Dalam Sektor Awam;
 4. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan tugas keurusetiaan bagi Mesyuarat Jawatankuasa ICT (JPICT) JPPM mengikut Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015, Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam dan membantu menguruskan perolehan ICT yang diluluskan;
 5. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan tugas keurusetiaan bagi mesyuarat yang melibatkan BPTM dan Pengurusan Tertinggi JPPM termasuklah Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS dan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana ISMS dan Mesyuarat BPTM;
 6. Merancang, mengkaji, menyelaras dan mengurus keperluan program latihan pembangunan kemahiran dan kompetensi dalam bidang ICT termasuklah taklimat kesedaran keselamatan ICT dan sesi technology update ICT berkaitan penggunaan dan kemahiran ICT terkini serta mengikut keperluan semasa selaras dengan pembangunan modal insan ke arah penjanaan "knowledge worker" di kalangan warga JPPM juga personel ICT;
 7. Bertindak sebagai Unit Komunikasi Korporat / Change Management Agent kepada BPTM dalam melaksanakan semakan serta menguatkuasakan garis panduan, dasar, polisi dan SOP ICT kepada warga JPPM;
 8. Mengurus dan mengemaskini maklumat di dalam Sistem MyMesyuarat, Aplikasi Profil Projek ICT Sektor Awam (PROFIT) dan Sistem MyStatistik KDN;
 9. Mengurus Data Terbuka (Open data), Data Raya (Big Data) dan Pendigitalan Perkhidmatan;
 10. Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am berkaitan penyediaan surat dan pengurusan fail bagi memastikan sistem rekod dan fail BPTM berjalan dengan lancar;
 11. Melaksanakan pengurusan dokumentasi berkaitan ISO/IEC 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti bagi memastikn pengurusan kualiti perkhidmatan BPTM dapat dilaksanakan mengikut piawaian dan standard yang telah ditetapkan;
 12. Menyelaras maklum balas mesyuarat, laporan tahunan, kajian, myPortfolio, SKT dan lain-lain maklum balas yang berkenaan melibatkan BPTM;
 13. Merancang, mengurus dan memantau penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) dan mengawal selia pengurusan kewangan BPTM melalui peruntukan yang diluluskan;
 14. Merancang, memantau, mengurus dan mengawal selia semua aspek pengurusan hal ehwal pentadbiran, logistik, urusan perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia di BPTM;
 15. Mengurus keperluan teknikal, kepenggunaan dan operasi bagi pelaksanaan HRMIS di Ibu Pejabat JPPM dan JPPM Negeri; 
 16. Mengurus, memberi bantuan teknikal dan menyediakan emel rasmi yang diperlukan oleh warga JPPM; 
 17. Menyelaras keperluan dan menyediakan bantuan teknikal Zoom Meeting dan untuk mesyuarat serta majlis rasmi JPPM; dan
 18. Menyelaras keperluan infografik, montaj, video pendek dan lain-lain projek multimedia.


Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) boleh dihubungi melalui mengikut kategori seperti berikut:

a) E-mel Rasmi BPTM - it[at]ros.gov.my 

b) Aduan Teknikal Sistem eROSES - aduan_it[at]ros.gov.my

c) Aduan Teknikal dan Aset ICT - akt[at]ros.gov.my 

d) Aduan Teknikal HRMIS, Polisi dan pentadbiran BPTM - udsi[at]ros.gov.my 

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP